ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

 1. BEVEZETÉS

A jelen adatvédelmi és adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: „Szabályzat”) az Egészség Hídja Összefogás az Egészségért, a Mellrák Ellen Egyesület (Székhelye: 1135 Budapest, Lehel út 61/5. em, Adószáma: 18123869-2-41, Nyilvántartási száma: 01-02-0012165, a továbbiakban: „Egyesület”) által üzemeltetett www.egeszseghid.hu internetes weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) a látogatók által önkéntes hozzájárulással – hírlevél megküldésére történő feliratkozás során – megadott személyes adatok Egyesület általi tárolására és kezelésére vonatkozik, valamint az azzal kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket, illetve egyéb lényeges rendelkezéseket tartalmazza.

A Weboldalra feltöltött személyes adat kezelése és gyűjtése az Európai Unió közvetlenül hatályos jogszabályai, valamint a hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően történik. A személyes adatok kezelésének vonatkozásában különösen az EU 2016/679 számú rendelete, a General Data Protection Regulation, azaz az általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Információs törvény”), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: „Grt”), továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: „NAIH”) ajánlásai és az általa kialakított adatvédelmi gyakorlat az irányadó.

 1. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Az alábbi értelmező rendelkezések az Információs törvény alapján kerültek meghatározásra:

 1. személyes adat: az érintettel (“felhasználó”) kapcsolatba hozható adat – különösen a felhasználó neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, a felhasználóra vonatkozó következtetés, amely nem minősül közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatnak. Személyes adatnak minősül többek között a név, a lakcím, és az e-mail cím;
 2. hozzájárulás: a felhasználó akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 3. tiltakozás: a felhasználó nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 4. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel rendelkező Egyesület, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 5. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése.

A fentiek alapján az Egyesület az adatkezelője minden olyan adatnak, amely személyes adatnak minősül és a Weboldalon történő regisztráció során feltöltésre kerül.

III. AZ ADATKEZELÉS ALAPELVEI

Az Egyesület kizárólag olyan személyes adatot kezel, amelynek rögzítése szükséges ahhoz, hogy a Weboldalon keresztül az Egyesület regisztrált felhasználó részére hírlevelet küldhessen.

A Weboldal bárki által meglátogatható. A látogatókra vonatkozóan az Egyesület nem gyűjt vagy kezel adatot. A Weboldalon keresztül elérhető hírlevél szolgáltatás igénybe vételének előfeltétele azonban a Weboldalon történő regisztráció, amely során az alábbi adatokat kell kötelezően megadni:

 • Név
 • E-mail cím
 • Telefonszám

Személyes adat vagy törvény alapján, vagy akkor kezelhető, ha ahhoz a felhasználó hozzájárul. Ennek megfelelően a Weboldalon történő regisztráció során a fenti adatok megadásával és a szolgáltatás igénybevételének megkezdésével a regisztrált felhasználó kifejezetten hozzájárul (i) a személyes adatainak az alábbi, az “adatkezelés célja” pontban meghatározott célokra történő felhasználásához és kezeléséhez; valamint (ii) az adatok Egyesület által, a jelen Szabályzatban meghatározott feltételek szerinti tárolásához; továbbá hogy (iii) az Egyesület a regisztrált felhasználónak – amennyiben a regisztrált felhasználó azt külön igényelte – hírlevelet küldjön közvetlenül az e-mail címére.

Személyes adat vagy törvény alapján, vagy akkor kezelhető, ha ahhoz a felhasználó hozzájárul. Ennek megfelelően a Weboldalon történő regisztráció során a fenti adatok megadásával és a szolgáltatás igénybevételének megkezdésével a regisztrált felhasználó kifejezetten hozzájárul (i) a személyes adatainak az alábbi, az “adatkezelés célja” pontban meghatározott célokra történő felhasználásához és kezeléséhez; valamint (ii) az adatok Egyesület által, a jelen Szabályzatban meghatározott feltételek szerinti tárolásához; továbbá hogy (iii) a Egyesület a regisztrált felhasználónak – amennyiben a regisztrált felhasználó azt külön igényelte – hírlevelet küldjön közvetlenül az e-mail címére.

 1. ADATKEZELÉS CÉLJA

Adatkezelés célja: a regisztrált felhasználók részére hírlevél küldése, az Egyesület szolgáltatása iránti érdeklődők feltérképezése.

Az adatkezelés időtartama: a regisztrációval kezdődik, és annak törlésével végződik, valamint az adatkezelés céljának megvalósulásáig, törvényben meghatározott egyéb időpontig.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (hírlevél feliratkozás).

A regisztrált felhasználó, amennyiben hozzájárult ahhoz, hogy e-mail címére hírlevelet küldjön az Egyesület, a hozzájárulását bármikor ingyenesen, korlátozástól és indokolástól mentesen visszavonhatja a  info@egeszseghid.hu e-mail címre küldött elektronikus levéllel, vagy az Egyesületnek címzett és az Egyesület székhelyére postai úton eljuttatott nyilatkozattal is.

 1. ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

A regisztráció során megadott személyes adatokat az Egyesület a felhasználó előzetes hozzájárulása nélkül harmadik félnek semmilyen módon nem adja tovább azon esetek kivételével, amikor az adatok továbbítására az Egyesület jogszabályi előírásnál fogva köteles.

A Egyesület a kezelt személyes adatok feldolgozására adatfeldolgozói szolgáltatást vehet igénybe. Az adatfeldolgozó szolgáltatása során köteles betartani a jelen Szabályzat, a hatályos vonatkozó jogszabályok, továbbá az Alapítvánnyal fennálló jogviszonyát szabályozó szerződés rendelkezéseit.

Az Egyesület által kezelt személyes adatokra vonatkozóan adattovábbítás nem történik.

 1. NÉVTELEN ADATOK ÉS “COOKIE”-K

Az Egyesület a Weboldalról többségében névtelen információkat gyűjt be, mint például a keresések. Amikor a látogató meglátogatja a Weboldalt, az Egyesület nem gyűjt be semmilyen személyes adatot, amíg a látogató erre felhatalmazást nem ad. Az Egyesület feldolgozza a névtelen információkat, annak érdekében, hogy az oldal tartalmát tökéletesíthesse, javíthassa. Ennek során az Egyesület beépíthet úgynevezett “cookie”-kat, amelyek összegyűjtik a látogató első szintű domain nevét, valamint a hozzáférés dátumát és időpontját. A “cookie”-k önmagukban nem használhatók a látogató azonosságának feltárására. A “cookie” egy olyan fájl, amely a látogató böngésző programjára kerül megküldésre, és a számítógép merev-lemeze tárolja. A “cookie”-k nem rongálják a látogató számítógépét. A böngésző programot be lehet úgy állítani, hogy jelezzen, ha “cookie” érkezik, és ilyen módon a látogató eldöntheti, hogy elfogadja-e az adott “cookie”-t vagy sem.

VII. JOGORVOSLATI JOG

A regisztrált felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – azok törlését a info@egeszseghid.hu e-mail címre küldött elektronikus levéllel.

A regisztrált felhasználó kérelmére az Egyesület tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa esetlegesen megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az Egyesület mint adatkezelő a kérelem kézhezvételétől számított legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 naptári napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, amennyiben a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Egyesülethez még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Egyesület költségtérítést állapíthat meg.

Az Egyesület a személyes adatot haladéktalanul törli, amennyiben (i) azt a regisztrált felhasználó írásban jelzi a info@egeszseghid.hu e-mail címre küldött elektronikus levéllel; (ii) ha kezelése jogellenes, (iii) az adatkezelés célja megszűnt, vagy (iv) az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az NAIH elrendelte.

Az Egyesület a helyesbítésről és a törlésről az érintett regisztrált felhasználót e-mailen értesíti azzal, hogy amennyiben az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett felhasználó jogos érdekét nem sérti, az Egyesület az értesítést mellőzheti.

A regisztrált felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 • a személyes adatok kezelése kizárólag az adatkezelő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 • a személyes adat felhasználása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az Egyesület – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozás megtételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 15 naptári nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a felhasználót írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Egyesület az adatkezelést megszünteti.

Amennyiben az érintett felhasználó az Egyesület döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 naptári napon belül – bírósághoz vagy a NAIH-hoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Weboldal: http://www.naih.hu) fordulhat.

Az Egyesület az érintett felhasználó adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az érintett felhasználó a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Az Egyesület fenntartja magának a jogot a Szabályzat megváltoztatására, illetőleg az Európai Unió vagy a magyarországi jogszabályok változásai esetén a Szabályzat megfelelő módosítására.

Jelen Szabályzat 2018. május 24. napján lép hatályba.